Warunki rejestracji i regulamin zgłoszeń

 1. Płatność przed rozpoczęciem kursu gwarantuje miejsce i uczestnictwo w spotkaniach. Wpłata musi być dokonana najpóźniej na dwa tygodnie przed
  rozpoczęciem kursu. O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.
  Dane do przelewu:
  Nr konta (ING): 43 1050 1025 1000 0090 7684 3961
  Andrzej Strzelczyk
  Ul. Polna 30/11
  05-660 Warka
  Tytuł przelewu: Imię, Nazwisko kursanta, Nazwa kursu, Data rozpoczęcia kursu
 2. Rezygnacje z potwierdzonych miejsc przyjmowane są do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Organizator zwróci opłatę za kurs potrącając 20% kosztów administracyjnych. Po tym terminie nie przysługuje żaden zwrot kosztów.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia nie ma możliwości przełożenia udziału na inny termin kursu WSET.
 4. Dyplomy potwierdzające ukończenie kursu zostaną wręczone absolwentom, którzy pozytywnie ukończyli egzamin.
 5. Polish Wine Academy zastrzega sobie prawo przełożenia terminu któregoś ze spotkań w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie spotkania. W tym przypadku kolejny termin zostanie wyznaczony po uzgodnieniu ze wszystkimi uczestnikami kursu.
 6. Rejestracja dotyczy konkretnego kursu (sesji edukacyjnych i terminu egzaminu wyszczególnionego w opisie kursu). W przypadku potrzeby zmian/kompilowania terminów prosimy o uzgodnienie z prowadzącym.
 7. Przed rejestracją prosimy zapoznać się ze specyfikacją kursów na stronie WSET Global. Zajęcia prowadzone są w języku polskim, natomiast egzamin, materiały dydaktyczne są w języku angielskim.
 8. W razie chęci zgłoszenia uwag dotyczących działalności Polish Wine Academy oraz prowadzonych kursów i świadczonych usług proszę zgłosić reklamację na adres: andrzej [małpa] andrzejstrzelczyk.pl lub bezpośrednio u osoby prowadzącej dane szkolenie. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie w okresie nie dłuższym niż 7 dni.
 9. Wszelkie pytania na temat kursu WSET należy kierować na e-mail: wset [małpa] andrzejstrzelczyk.pl
 10. Jeśli macie Państwo specjalne potrzeby, życzenia, prosimy o informację w momencie rejestracji na kurs, pomoże nam to przygotować potrzebne Państwu udogodnienia.
 11. Konflikt interesów
  Jako Polish Wine Academy jesteśmy zobowiązani do identyfikowania i wspomagania WSET w zarządzaniu oraz monitorowaniu rzeczywistych, potencjalnych i postrzeganych konfliktów interesów („Konflikty Interesów”) dotyczących zarówno pracowników naszego APP, jak i uczestników szkolenia. Ta polityka uzupełnia politykę WSET dotyczącą konfliktów interesów i działa w celu ochrony integralności kwalifikacji WSET oraz promowania zaufania do procesów i procedur WSET i Polish Wine AcademyTa polityka dotyczy wszystkich pracowników oraz uczestników szkolenia w Polish Wine Academy oraz każdej osoby działającej w imieniu Polish Wine Academy.Konflikt Interesów występuje, gdy osoba ma interesy lub lojalności, które mogą wpływać niekorzystnie na jej ocenę, obiektywność lub lojalność wobec WSET lub Polish Wine Academy podczas wykonywania działań związanych z kwalifikacjami WSET.

  Przykłady Konfliktów Interesów obejmują:

  • Ocena kandydatów przez osobę, która ma osobisty interes w wyniku oceny dla dowolnych osób objętych oceną;
  • Moderacja oceny kandydatów przez osobę, która ma osobisty interes w wyniku oceny dla dowolnych osób objętych oceną;
  • Ukończenie kwalifikacji WSET przez osobę zatrudnioną w Polish Wine Academy
  • Śledzenie incydentu naruszenia regulaminu przez osobę, która nie jest w stanie działać bezstronnie.

  Niektóre z tych Konfliktów Interesów można zarządzać i są zatem dopuszczalne. Na przykład, jeśli członek rodziny jednego z wykładowców lub pracowników Polish Wine Academy przystępuje do egzaminu poprzez w Polish Wine Academy lub gdy pracownik Polish Wine Acadmey lub WSET zdobywa kwalifikację WSET dzięki Polish Wine Academy możemy wcześniej powiadomić WSET i wspólnie podjąć działania w celu zachowania integralności egzaminu.

  Niektóre Konflikty Interesów są niezarządzalne i niedopuszczalne. Na przykład, żadne działania wyrównawcze nie przezwyciężą konfliktu, gdy jedna osoba pełni rolę wykładowcy i osoby nadzorującej egzamin dla członka rodziny, gdy zewnętrzny nadzorujący nie jest dostępny.

  Każdy pracownik lub uczestnik Polish Wine Academy, który staje się świadomy Konfliktu Interesów, musi jak najszybciej powiadomić wpisz osobę Andrzeja Strzelczyka (andrzej@andrzejstrzelczyk.pl) Poinformuje on WSET o możliwym konflikcie interesów i wspólnie z WSET podejmie wszelkie działania ochronne lub łagodzące w celu zarządzania konfliktem w sposób indywidualny. Jeśli WSET i Polish Wine Academy stwierdzą, że konflikt nie jest możliwy do zarządzenia, Andrzej Strzelczyk powiadomi osoby dotknięte tym konfliktem w Polish Wine Academy.

  Prosimy zauważyć, że niezgłoszenie konfliktu interesów może mieć konsekwencje dla uczestnika lub Polish Wine Academy, ponieważ jesteśmy zobowiązani do zgłaszania konfliktów do WSET.

 12. Polityka specjalnych dostosowań.Zarówno WSET, jak i Polish Wine Academy, pragną uczynić egzaminy WSET dostępnymi dla wszystkich studentów, tak aby żaden z nich nie miał przewagi ani nie był w niekorzystnej sytuacji ze względu na niepełnosprawność lub różnice w zdolnościach. Ta polityka oraz proces dostosowań pozwalają nam, Polish Wine Academy, na współpracę z Tobą jako naszym studentem przed egzaminem, aby uzyskać niezbędne informacje i złożyć wniosek do WSET oraz wspólnie z nimi zapewnić Ci dostęp do kwalifikacji WSET.

  Dostosowanie te to wszelkie ustalenie, które pomaga zmniejszyć wpływ znanej niepełnosprawności lub trudności, które znacznie utrudniają egzamin dla studenta. Używanie dostosowań nie wpływa na sposób oceny Twojego egzaminu ani na jego wynik. Jednak WSET nie może zgodzić się na dostosowania, jeśli Twoje konkretne trudności mają bezpośredni wpływ na wyniki egzaminu (np. niemożność węchu lub smaku w Egzaminie Poziomu 3). Celem dostosowania rozsądnego jest zapewnienie Ci równego dostępu do kwalifikacji WSET, a nie niesprawiedliwej przewagi w stosunku do innych studentów, którzy podejdą do egzaminu bez takich dostosowań, ani nie wpływanie na ogólną rzetelność wyników egzaminu, co jest określone w specyfikacji kursu.

  Przykłady dostosowań rozsądnych mogą obejmować:
  • Zmianę standardowych ustaleń egzaminacyjnych, na przykład udzielenie kandydatom dodatkowego czasu na ukończenie zadania egzaminacyjnego;
  • Dostosowanie materiałów egzaminacyjnych, na przykład udostępnienie materiałów w dużym formacie tekstowym;
  • Zapewnienie pomocy w trakcie egzaminu, na przykład tłumacza języka migowego;
  • Reorganizacja sali egzaminacyjnej, na przykład usunięcie bodźców wizualnych dla kandydata z autyzmem.

  Polish Wine Academy zbierze od Ciebie potrzebne informacje, aby złożyć wniosek o potrzebne Dostosowanie do WSET. WSET musi zatwierdzić i zorganizować dostosowania przed rozpoczęciem egzaminu. Przed zapisaniem się do Polish Wine Academy zapewnimy wszystkim studentom dostęp do tej polityki i możliwość zgłoszenia specjalnych potrzeb, które mogą wymagać dostosowania. Jeśli student zidentyfikuje specjalne potrzeby, Polish Wine Academy jak najszybciej udostępni studentowi formularz Wniosek o Dostosowanie i wspólnie z nim zbierze niezbędne informacje.

  Aby uzyskać dostosowanie rozsądne, skontaktuj się z andrzej@andrzejstrzelczyk podając:
  • Twoje pełne imię i nazwisko;
  • dane kontaktowe;
  • opis specjalnej potrzeby, niepełnosprawności lub różnicy w zdolnościach, które wymagają dostosowania; oraz
  • dokumentację potwierdzającą.

  Musisz przesłać te informacje co najmniej 30 dni roboczych przed datą egzaminu dla kwalifikacji na poziomach 1-3. Przesłane przez Ciebie informacje będą udostępnione WSET i będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności i Ochrony Danych WSET.

  Polish Wine Academy będzie prowadzić rejestr wszystkich wniosków o specjalne dostosowania.

 13. Polityka szczególnego uwzględnienia.Szczególne uwzględnienie to jakakolwiek dostosowanie udzielane studentowi, który tymczasowo doświadczył choroby, kontuzji lub innego zdarzenia niezależnego od niego w czasie egzaminu, które znacząco wpływa na jego zdolność do przystąpienia do egzaminu lub wykazania w nim wiedzy i zrozumienia. Szczególne uwzględnienie dotyczy tylko sytuacji, które mają miejsce tuż przed lub podczas egzaminu i znacząco wpływają na zdolność studenta do przystąpienia do egzaminu lub na jego wyniki. Aby zakwalifikować się do szczególnego uwzględnienia, musisz ukończyć cały kurs i być w pełni przygotowanym, jeśli nie stanowi tego tymczasowa choroba, kontuzja lub inne nieprzewidziane wydarzenie. Szczególne uwzględnienie może dotyczyć pojedynczej osoby (np. student zachoruje w dzień egzaminu) lub grupy studentów (np. egzamin zostanie przerwany przez katastrofę naturalną).

  Możesz zakwalifikować się do szczególnego uwzględnienia, jeśli:
  • Twoje wyniki egzaminu są negatywnie przez zdarzenie niezależne od Ciebie. Może to obejmować tymczasową chorobę, śmierć w rodzinie lub warunki w sali egzaminacyjnej;
  • Dostosowania specjalne, które zostały zaakceptowane przed egzaminem, okazały się nieodpowiednie lub niewystarczające;
  • Użycie szczególnego uwzględnienia nie spowoduje, że wynik zaliczenia i certyfikat będą mylące co do umiejętności studenta do spełnienia kryteriów oceny kwalifikacji.

  Wniosek o szczególne uwzględnienie
  Jeśli przystąpiłeś już do egzaminu lub Twój egzamin zbliża się niebawem, a uważasz, że tymczasowa kontuzja, choroba lub inne nieprzewidziane wydarzenie zakłóciło Twoją zdolność do ukończenia egzaminu, skontaktuj się jak najszybciej z andrzej@andrzejstrzelczyk.pl dostarczy Ci Formularz Wniosku o Szczególne Uwzględnienie, który musi zostać wypełniony i zwrócony wraz z dokumentacją potwierdzającą w ciągu 5 dni roboczych po zakończonym egzaminie. Przesłane przez Ciebie informacje będą udostępnione WSET i będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności i Ochrony Danych WSET.

  Jeśli doszło do poważnych zakłóceń podczas egzaminu, które wpłynęły na grupę studentów, Polish Wine Academy przekaże WSET szczegółowy raport o okolicznościach i kandydatach, których dotyczyło, w celu złożenia wniosku o szczególne uwzględnienie.

  Polish Wine Academy będzie prowadzić rejestr wszystkich wniosków o szczególne uwzględnienie.

 14. Polityka nadużyć i złego zarządzania.Zarówno Polish Wine Academy jak i WSET, mają wdrożone polityki i procedury mające na celu ochronę studentów WSET oraz zapewnienie integralności kwalifikacji WSET. Polish Wine Academy zapewnia przestrzeganie polityk i procedur Polish Wine Academy i WSET za pośrednictwem tej polityki nadużyć i złego zarządzania, która stanowi ramy zarówno dla nas, jak i dla Ciebie, aby zidentyfikować, zgłaszać i zarządzać potencjalnymi przypadkami nadużyć i złego zarządzania.
  Naruszenia polityk i procedur Polish Wine Academy lub WSET mogą zostać zakwalifikowane do dwóch odrębnych, ale powiązanych kategorii:

  Złe zarządzanie, gdzie nieprzestrzeganie jest zazwyczaj nieumyślne lub wynikiem błędów, niedbałości, braku doświadczenia lub złych procesów;
  Nadużycia, gdzie nieprzestrzeganie jest celowe lub wynikiem działania niedbającego o konsekwencje.
  Kontekst jest ważny i granica między złym zarządzaniem i nadużyciem nie zawsze jest jasna: na przykład incydenty złego zarządzania mogą przerodzić się w nadużycie(np. jeśli nie zastosujesz działań korygujących, powtarzając ten sam lub podobny incydent, lub podejmiesz próbę zatajenia informacji podczas dochodzenia).Chociaż nadużycia i złe zarządzanie są odrębnymi pojęciami, mogą na siebie nakładać. Zarówno APPs, jak i studenci mogą dopuścić się nadużyć i złego zarządzania.
  Istnieje wiele sposobów, w jakie może do tego dojść. W tym także nowe, które jeszcze nie wystąpiły. Oto przykłady:
  Dla APPs:
  • Niedopełnienie obowiązku przestrzegania polityk i procedur WSET;
  • Niedotrzymanie wymagań WSET dotyczących dostarczania kursów lub regulacji egzaminacyjnych;
  • Niedotrzymanie procedur rejestracji kandydatów i wydawania certyfikatów WSET;
  • Spóźnione rejestracje studentów;
  • Fałszywe zgłoszenie wniosku o certyfikaty/nadużycie certyfikatów/kopiowanie lub podrobienie certyfikatów;
  • Utrzymanie kluczowych informacji przed WSET w zakresie zapewniania jakości;
  • Niepoprawne przechowywanie materiałów egzaminacyjnych;
  • Ujawnianie lub udostępnianie poufnych materiałów egzaminacyjnych kandydatom przed egzaminem;
  • Celowe próby manipulacji wynikami egzaminów tak, aby nie odzwierciedlały rzeczywistych wyników kandydatów;
  • Nieujawnienie Konfliktu Interesów;
  • Wydawanie błędnych wyników egzaminów/niedotrzymanie terminów wydawania wyników studentom;
  • Opóźnione odpowiadanie na wiadomości od WSET;
  • Nieupoważnione czytanie/edycja/kopiowanie/dystrybucja arkuszy egzaminacyjnych;
  • Niezgłaszanie zmian w posiadaniu, personelu, lokalizacji lub wyposażeniu APP;
  • Odmowa dostępu WSET do informacji, dokumentacji, zasobów ludzkich, placówek;
  • Niezwracanie arkuszy egzaminacyjnych w określonym terminie lub nieprzestrzeganie regulaminów dostarczania i śledzenia;
  • Naruszanie praw autorskich, znaków towarowych, praw własności intelektualnej i tożsamości marki WSET;
  • Zatrudnianie niekwalifikowanych i/lub niezarejestrowanych nauczycieli lub egzaminatorów wewnętrznych;
  • Naruszenie poufności;
  • Myląca reklama
  • Jakiekolwiek działanie, które może prowadzić do niekorzystnych skutków.

  Dla studentów:
  • Oszukiwanie lub ułatwianie oszukiwania, w tym korzystanie z nieuprawnionych urządzeń lub materiałów;
  • Zachowanie zakłócające przebieg egzaminu;
  • Plagiat w dowolnej formie przez studentów;
  • Uosabianie (w tym podrobienie podpisów);
  • Nieuprawnione czytanie/edycja/kopiowanie/dystrybucja arkuszy egzaminacyjnych;
  • Jakiekolwiek działanie, które może prowadzić do niekorzystnych skutków;
  • Naruszenie poufności.

  Ogólnie rzecz biorąc, oczekujemy, że zarówno personel Polish Wine Academy jak i nasi studenci, będą traktować innych profesjonalnie i z szacunkiem w każdej sytuacji. Niewłaściwe zachowanie, w tym przemoc słowna lub fizyczna, uporczywe lub nierealistyczne żądania lub groźby, które powodują stres u personelu, będzie traktowane jako nadużycie i może być zgłaszane do WSET, jeśli to konieczne.

  Jako APP, dążymy do zapewnienia przestrzegania polityk WSET i Polish Wine Academy.